Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Фирма „ИЗОТРОН ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД започна изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 г.
Номер на договора за безвъзмездна помощ: BG16RFOP002-2.077-1556-C01 / 08.02.2021 г.
Наименование на договора за безвъзмездна помощ: „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“
Срок на изпълнение: 3 месеца
Място на изпълнение: гр. Търговище
Общ размер на допустимите разходи: 150 000,00 лева, от които 127 500.00 лева европейско финансиране и 22 500.00 лева национално финансиране. Проектът цели да осигури оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.